امروز دوشنبه 1403/03/31

ورود به سیستم

اساسنامه صندوق قرض الحسنه مهرگان

اساسنامه
بسم الله الرحمان الرحیم
تعاونواعلی البروالتقوی(قرآن کریم)

<<<<<...اساسنامه صندوق قرض الحسنه فامیلی مهرگان...>>>>>
این اساسنامه دارای11فصل بقرار ذیل است : 1=اهداف 2=ارکان صندوق 3=عضو وعضویت 4=هیئت امناء 5=هیئت مدیره ودبیراجرائی6=بازرس 7=سرمایه صندوق 8= وام 9=انحلال وتسویه حساب صندوق 10=مصوبات عمومی 11=حساب خیریه

<<<<< اهداف>>>>
مادة 1: صندوق قرض الحسنه فاميلي يك انجمن مالي است كه به درخواست 12نفرعضو اوليه در تاريخ 21/1/1371 تأسيس گرديد.
مادة 2: هدف از تشكيل صندوق عبارتند از :
الف: ايجاد حسن تعاون و همياري بين افراد فاميل
ب: رفع گرفتاري‌هاي مادي اعضاء در حد امكان
ج: سرمايه‌گذاري در كارهاي انتفاعي به نفع اعضاء

<<<ارکان صندوق >>>
مادة 3:اركان صندوق عبارتند از : مجمع عمومي ، هيئت امناء ، هيئت مديره و بازرسان
مادة 4:مجمع عمومی دردوحالت تشکیل میشود
الف:جنبه دیداری کل اعضاءداشته ودرصورت تصویب هیئت امناءبصورت جشن سالگردصندوق برگزار میگردد.
ب:جهت انحلال وتسویه صندوقطبق فصل نهم اساسنامه

>>>عضو وعضویت <<<
مادة 5: هر شخصي از اعضاء فاميل كه برگ درخواست عضويت را امضاء و فرم معرف راتکمیل ومفاد اساسنامه را مطالعه و قبول كند و سپس حق عضويت و سهام خود را ماهانه بپردازد به عضويت موقت صندوق در‌مي‌آيد.
تبصره1-عضو موقت پس ازسه ماه خوش حسابی و رعایت شئونات صندوق، دراولین جلسه هیئت امناء حضورومعرفی می شود. درصورتیکه عضویت او تائیدگردد بعنوان عضودائم پذیرفته ومیتواند وام دریافت کند ودرغیراین صورت با اوتسویه حساب میشود. در صورت اعتراض باید کتبا"به بازرس اعلام نماید.
مادة 6: عضوشدن شخص خارج از فاميل ممنوع مي‌باشد .
مادة 7: هرگاه به عللي رابطه عضوي با صندوق قطع شود (استعفاء و يا اخراج) عضو مي‌تواند بعد از گذشت سه ماه از درخواست كتبي خود باقيمانده پول خود را از صندوق بصورت ماهیانه 5 میلیون تومان دريافت كند .
تبصره 2– چنانچه عضو مستعفي يا اخراجي به صندوق بدهكار باشد بايستي كل مبلغ را يك‌جا بپردازد كه در اين‌خصوص هيئت مديره مي‌تواند از چك يا سفته ضمانت استفاده كند .
تبصره 3– در صورت فوت هر يك از اعضاء كليه وجوه پرداختي به وارثان قانونی او تعلق مي‌گيرد .
مادة 8: هر عضوي كه رعايت شئونات صندوق را ننمايد و يا در موعد مقرر حق عضويت خود را نپردازد و به تعهدات خويش به صندوق عمل نکند پس از رسيدگي ،هيئت مديره مي‌تواند تصميم به اخراج وي بگيرد .
تبصره 4– عضو مي‌تواند پس از اخراج طبق ماده 28جهت رسيدگي به وضعيت خود به بازرس شكايت كتبي تسليم كند .
مادة 9: پس‌اندازهای اعضاء ومعرف آن، وثيقه ديون و تعهدات آنان به صندوق در قبال بدهی آنهامي‌باشد .
مادة 10: اعضاء مستعفي مي‌توانند پس از گذشت يك سال از تاريخ استعفاء و با پرداخت نصف موجودي به صورت نقد و مابقي به صورت 20 ‌ماهه و با تشخيص و تصويب هيئت مديره مجدداً به عضويت در‌آيند .
مادة 11: كم يا زياد كردن تعداد سهام اعضاء با تقاضاي كتبي عضو انجام میگردد.
مادة 12:ميزان هر سهم به پيشنهاد هيئت امناء مورخه1/11/95 مبلغ 10000 ريال مي‌باشد و هر عضو مي‌تواند حداكث40سهم داشته باشد.،که به آن پس اندازوامی گفته وقابل برداشت نیست مگر هنگام تسویه حساب ازصندوق طبق مقررات .اين مبلغ با رأي هيئت امناء تغيير مي‌كند.
تبصره 5 – اولین وام عادی برمبنای تعدادسهام اولیه پرداخت میشود.
مادة 13:اعضاء میتوانند پولهای خودرادرحساب پس انداز عادی ذخیره کنند وحداقل بعداز یکماه دردهمین روز ماه قسمتی یا کل موجودی قابل برداشت است.
مادة 14: قبول عضويت‌هاي جديد بعد از تأسيس صندوق مستلزم تصويب هيئت مديره و پرداخت حق عضويت و سهام عقب افتاده و هيئت مديره مي‌تواند جهت اين كار بلافاصله به او وام افتتاح حساب دهد)تكميل فرم تعهدنامه ومعرف الزامي است).عضوجدید بایدحداقل مبلغ 1500000ریال نقداپرداخت کند.مانده آن بصورت وام افتتاح حساب حداکثرطی100قسط پرداخت میشود، که باتقاضای عضو درابتدا میتوان تعداد اقساط راکمتر نمود.

>>>هیئت امناء <<<
مادة 15:طبق مصوبه مجمع عمومي مورخه 1378/1/21به نسبت هر 10 نفر عضو ، يك نماينده انتخاب مي‌شود كه به آن هیئت امناء گفته میشود ومهمترین جلسه صندوق می باشد.
مادة 16:جلسه هيئت امناء هر سه ماه يك‌بار تشكيل مي‌شود و با حضور 3/2 اعضاء رسميت خواهد داشت وتصمیمات آن برای کلیه اعضاء حاضروغائب لازمالاجرا میباشد.
مادة 17:مسئولیت تدارک و اجرا و اداره جلسات هیئت امناء با هیئت مدیره میباشد
مادة 18:تصمیمات جلسات هیئت امناء با رای نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر به تصويب مي‌رسد.
مادة 19: وظايف هيئت امناء
الف: استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان راجع به‌عمليات سالانه صندوق
ب: رسيدگي به تراز‌نامه ساليانه و پيشنهاد خط‌مشي جديد
ج: تغيير يا اصلاح اساسنامه صندوق.
د: رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به پذيرش عضو جديد يا اخراج و استعفاء اعضاء .
ه: خواندن پیشنهادات اعضاء وگوش دادن صحبت های موافق ومخالف ودرنهایت رای گیری
و: تعيين حداكثر وامهاو مدت بازپرداخت آن به اعضاء يا وام سرمايه‌گذاري .
ز: دراولین جلسه وهردوسال یکبار از بين خود 5 نفر رابه عنوان هيئت مديره «صندوق‌دار ، حسابدار ، دبير ، دو منشي » یکنفر بازرس یکنفرعلی البدل بازرس ویک نفر بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بارای کتبی انتخاب و در صورت انصراف هر يك ،عضو علی البدل جانشین آن خواهدشد.
ح: اعطاء هديه به اعضاءخوش حساب حاضردرجلسه به قيد قرعه
ط:اعطاء هدیه به اعضاء حاضر در جلسات هیئت امناء بانظروتصویب هیئت مدیره
ی: هرساله اعضاء مي‌توانند نمايندگان خود را در هيئت امناء تغيير دهند در غير اين‌صورت نماينده قبلي ابقاء مي‌گردد .
مادة 20:هرگاه يكي از اعضاء هيئت امناء دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب بدون عذرموجه در جلسات شركت نكند عمل او انصراف تلقي شده و اعضاء موكلين به وسيله برگ رأي‌گيري هيئت امناء موظفند شخص ديگري را انتخاب و معرفي نمايند . تشخيص موجه بودن به عهده هيئت امناء مي‌باشد .
تبصره 6– اعضاء هيئت امناءوبازرس مادام‌كه جانشين آنها انتخاب نشده است مسئوليت خواهند داشت .
مادة 21: تصميمات هیئت امناء براي تمام اعضاء حاضر و غائب در جلسه لازم‌الاجرا مي‌باشد

>>>هیئت مدیره و دبیراجرائی<<<
ماده 22: جلسه هيئت مديره بنابر ضرورت وتشخیص هیئت مدیره تشکيل می شود و اعضاء هيئت مديره ای که دو جلسه در سال غيبت داشته باشند از عضويت اخراج و عضو علی البدل جايگزين می گردد .
مادة 23: مدت مسئوليت هيئت مديره و بازرسان از تاريخ انتخاب دو سال مي‌باشد
تاريخ آخرين انتخابات 400/3/3 است و هيئت مديره بدين شرح مي‌باشد :
1-صندوق‌دار : آقای محمد جيراني
2-حسابدار : خانم مینا جیرانی
3- دبير :خانم روح انگیز جیرانی
4-منشي :آقای محسن و احسان عالیشوندی
5-بازرس1 :آقای محمد حسن مهنام پور
بازرس علی البدل
عضو علی البدل هیئت مدیره :
ماده 24:وظايف هيئت مديره بدين شرح است :
الف: اجراي تصميمات هيئت امناء درچهار چوب این اساسنامه .
ب: تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق و گزارش آن به هیئت امناء .
ج: تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي صندوق در چهارچوب مقررات اين اساسنامه .
د: تصويب يا رد درخواست‌هاي وام طبق اساسنامه. (ثبت درخواست وام توسط شخص متقاضي انجام مي‌گيرد و هيئت مديره در اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت) .
مادة 25:هيئت مديره با توجه به اختياراتي كه به موجب اين اساسنامه به آنها تفويض مي‌گردد كليه امور جاري صندوق اعم از اداري و مالي را به عهده دارد و سرمايه فقط در حساب بانکی با دو امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره وبرداشت صرفا از طریق حواله اینترنتی امکان پذیر میباشد .
تبصره 7– هيئت مديره و بازرس صندوق مادام‌كه جانشين آنها انتخاب نشده است مسئوليت خواهند داشت .حداقل سن برای این افراد(حتی وکیل) 15 سال میباشد

<<<بازرس>>>
مادة 26: بازرس بوسیله رای کتبی درجلسه هیئت امناء انتخاب میشود .درصورت انصراف باید کتبا"هیئت مدیره رامطلع نماید تابه عضوعلی البدل ابلاغ گردد .
مادة 27:اعضا باید شکایت یاگزارش خودراکتبا" به بازرس تسلیم وپیگیری کند.
مادة 28: بازرس صندوق موظف است كه سایت موجود صندوق را مورد بررسي و رسيدگي قرار داده و به محض مشاهده خلاف و بي‌ترتيبي مراتب را كتباً به هيئت مدیره اعلام و رفع نقيصه و يا تغيير رويه را بخواهد و در اولين جلسه هیئت امناء گزارش بدهد . همچنين وظيفه دارد به شكايت اعضاء اعم از محروميت از عضويت در صندوق و يا هر مورد ديگري رسيدگي نمايد .
مادة 29: هرگاه بازرس در ضمن اجراي وظايف خود دعوت هيئت امناء را به طور فوق‌العاده لازم بداند مستقيماً حق خواهد داشت دعوت به عمل آورده و دستور جلسه را خود تعيين كند .

>>>سرمایه صندوق <<<
مادة 30: ابتداي سال مالي صندوق پایان ارديبهشت‌ماه هر سال مي‌باشد و هيئت مديره موظف است همه ساله تراز‌نامه عمليات صندوق را تهيه و يك نسخه از آن را تا پايان خرداد‌ماه براي رسيدگي به بازرس تسليم كند .
مادة 31: سود و زيان صندوق بر اساس برآورد دقيق پس از كسر هزينه‌ها بايد به سرمایه صندوق اضافه کندوازآن جهت پرداخت وام استفاده میگردد.درصورت تصویب هیئت امناءبین اعضاء به نسبت سهام تقسیم وبه سپرده عادی آنها اضافه میشود.
مادة 32:کلیه اعضای صندوق موظفند تا پایان سال مالی صندوق حساب اینترنتی خودرا بررسی و تایید نمایند ودر صورت وجود مشکل به حسابدار اعلام نماید در غیر اینصورت بعنوان تایید تلقی شده وحساب عینا به سال مالی بعد منتقل میگردد.
تبصره 8– نگهداري موجودي صندوق به عهده هيئت مديره مي‌باشد .

مادة 33: سرمايه صندوق به طريق زير تأمين و افزايش مي‌يابد :
الف: سهام ماهانه اعضاء كه به طور مستمر پرداخت مي‌شود و قابل وصول نيست مگر با استعفاء يا اخراج عضو . و با رأي هيئت امناء تغيير مي‌كند .
ب: وجوهي كه به صورت فوق‌العاده با تصويب هيئت امناء دريافت (جهت افزايش سريع سرمايه) كه به موجودي سپرده اعضاء اضافه مي‌شود .
ج: منافع شرعی كه از معاملات تجاري و بانكي با استفاده از سرمايه صندوق زير نظر هيئت مديره با تصويب و اطلاع هيئت امناء به دست مي‌آيد .
د: اخذ3%کارمزدازوامهای اعطائی که به اصل بدهی اضافه میگردد
ه :ازاعضاء مستعفی واخراجی مبلغ20000ریال بعنوان کارمزدبستن حساب دریافت میشود.
ط:اخذ مبلغ تاخیر اقساط وامها


>>>وام<<<
مادة 34: وام به اعضايي تعلق مي‌گيرد كه حداقل سه ماه حق عضويت پرداخته باشند كه اسامي آنها در سایت صندوق توسط خودشان ثبت شده باشد. به‌جز مورد وام افتتاح حساب
ماده35.وام افتتاح حساب وضروری کارمزدندارد
مادة 36 مقدار وام عادي حد اکث 400000000ريال با باز پرداخت 34 ماهه مي‌باشد .ميزان وام عادي هميشه 100 برابر ميزان سهام خواهد بود .
مادة37: كليه اعضاء جديد پس از گذشت سه ماه از تاریخ عضویت توسط سیستم نرم افزار صندوق در نوبت وام قرار می گیرند و اعضاء جدید موظفند این موضوع را شخصا کنترل نمایند.
مادة 38: در مقابل وام يك قطعه چك يا سفته از عضو گرفته مي‌شود كه تا آخرين قسط فقط در گاوصندوق نزد صندوق‌دار مي‌ماند و مسئوليت نگهداري آن فقط به عهده صندوق‌دار مي‌باشد . در صورتي كه پس از گذشت دو ماه از آخرين قسط عضو جهت استراد چك يا سفته ضمانت مراجعه ننمايد مسئوليتي متوجه صندوق‌دار نخواهد بود .چك بايد بدون تاريخ ودروجه حامل بدون هيچ توضيحي باشد (اعضا میتواننددرمقابل چک یاسفته خود ازصندوقداررسیددریافت کنندکه پس ازپایان اقساط وام مربوطه به صندوقدارتحویل وچک یاسفته خودرا پس بگیرند)
مادة 39: به ازاء هر روز ديركرد پرداخت اقساط وام مبلغ يكصد ريال جريمه به عضو تعلق مي‌گيرد و عدم پرداخت سه ماه متوالي يا پنج ماه غيرمتوالي وجه سهام هر عضو به عنوان استعفاء تلقي شده و هيئت مديره طبق ماده 8 با عضو رفتار مي‌كند .
تبصره10- طبق مصوبه هیئت امناء تااطلاع ثانوی جريمه تاخيرگرفته نمي شود

مادة 40: چنانچه عضوي به دلايل موجه نتواند يك ماه اقساط وام خود را بپردازد مي‌تواند در اولين جلسه هيئت مدیره حضور يافته و مشكل خود را مطرح و در صورت تصويب قسط معوقه درپايان اقساط بپردازد.درصورت تصویب قسط پرداخت وبشکل بدهی درپس اندازعادی عضو منظور میگردد(توضيحاً اينكه تا زمان تشكيل جلسه هيئت مدیره تأخير طيق ماده 41اخذ مي‌گردد .)
تبصره 11- سررسيد پرداخت اقساط وام و سهام دهم هر ماه خواهد بود .(غيرازافرادي كه درجلسه هيئت امنا تاريخ ديگري رااعلام نمايند)
مادة 41: پرداخت وام مجدد منوط به تسويه حساب وام قبلي میباشد.(حداكثر1/3وام تسويه ميگردد)
مادة 42: مقدار وام ازدواج 100000000ريال با بازپرداخت 34 ماهه مي‌باشد و شامل شخص اعضاء بوده و بر وام‌هاي عادي تقدم دارد و ديركرد اقساط آن هر روز يكصد ريال مي‌باشد.
تبصره 12-تا اطلاع ثانوی هر ماه بیش از یک وام ازدواج پرداخت نمیگردد.
مادة 43: مقدار وام اضطراري6000000ريال با بازپرداخت 10 ماهه مي‌باشد
تبصره 13–وام فوق هرسال يكباربدون درنظرگرفتندليل پرداخت ميشود طبق مصوبههیئت امناءاین وام بشکل زیر تصویب گردید=1حساب1فقره وام مابقی به ازای هر 4 حساب یک وام اضافه میشود.
ماده44- طبق مصوبه مورخ 1393/7/25هر ماه 10 عدد وام اضطراری پرداخت می شود.
مادة 45: ميزان وام دانشجويي 10000000 ريال با بازپرداخت 20 ماهه مي‌باشد .
تبصره 14– وام دانشجويي درهرمقطع تحصيلي با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در زمان پرداخت وام بشرط تسويه وام دانشجوئي قبلي پرداخت ميشود .وام دانشجوئی مقطع کارشناسی پیوسته2بار پرداخت میشود .
مادة 46: اعضاء مي‌توانند نوبت وام خود را شخصاً به تأخير انداخته و در ابتداي ماه بعد حق تقدم با ايشان است و جابجايي نوبت وام‌ بلامانع مي‌باشد .
ماده 47:وام کمک هزینه خود اشتغالی بمبلغ 20000000ریال بااقساط34ماهه وتنفس 3ماه ازتاریخ دریافت یک مرتبه برای هر عضویا بصورت اشتراکی پرداخت میگردد که شرایط آن بقرارزیر میباشد
الف:وام کمک هزینه خوداشتغالی به اعضاء بدون شغل تعلق میگیرد که قصد انجام یک کارجدیدرابعنوان منبع درآمد درنظر داشته باشد.
ب: تکمیل کردن فرم تقاضای مربوطه وارائه آن به صندوقدار
ج:ارائه ثبت شرکت -اجاره نامه مغازه یادفترمحل کار بنام متقاضی
د: ارائه طرح خودبامدارک وپیش فاکتورهای مربوطه باتائیدوامضاء بازرس ظرف دوهفته ازتاریخ درخواست
ه: متقاضی بایستی یکبرگ چک یاسفته معادل کل وام وکارمزد مربوطه با امضاء ضامن درپشت آن با توجه به مطالب تقاضا نامه
تبصره 15-متقاضی وضامن کتبامتعهدمیگردندکه کل مبلغ وام رابه مصرف انجام طرح ارائه شدهبرساننددرصورتی که بعد ازدوماه بازرس خلاف آنرا گزارش دهد متقاضی باید کل مبلغ وام وکارمزد مربوطه را یکجا به صندوق مسترد نماید. صندوق دراین خصوص حق استفاده از پس اندازهای متقاضی وضامن وچک یاسفته ضمانت را خواهد داشت
مادة 48: =وام بیماری های خاص(فقط ام-اس وسرطان)
مبلغ وام 100000000ریال با اقساط 48 ماهه وبدون نوبت باتصمیم هیئت مدیره از تاریخ96/12/8
عضو مبتلا به این دومریضی باید کلیه مدارک خود رابه هیئت مدیره تسلیم نموده وهیئت مدیره باکمک بازرس پس از صحت وسقم مریضی عضو نام اورا تحت عنوان وام سایر ثبت نمایند
<<<انحلال وتسویه حساب صندوق >>>

مادة 49: درصورتي كه هر يك از موارد زير حاصل گردد هيئت مديره موظف است فورا" هیئت امناء رادرجریان قرارداده تاتصمیم مقتضی گرفته شود.اگرهیئت امناء تصمیم به انحلال صندوق بگیرد بایدظرف مدت 15 روز اعضاي صندوق را براي حضور در مجمع عمومي فوق‌العاده دعوت كند تا نسبت به انحلال يا ابقاء صندوق تصميم بگيرند :
الف: نصف اعضای صندوق تقاضاي انحلال صندوق را بنمايند .
ب: در صورتي كه هيئت مديره نتواند از محل وصولهاي ماهيانه وام اعضاء را پرداخت كند .
مادة 50: مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور لااقل 4/3 اعضاء يا نماينده آنان رسميت خواهد داشت.
تبصره 16–مجمع عمومی فوق العاده در صورتي كه در مرتبه دوم حدنصاب فوق حاصل نشد براي نوبت سوم با حضور اعضاء رسميت خواهد داشت . فاصله هرجلسه نباید از15روز تجاوز کند.
مادة 51: در صورتي كه مجمع عمومي فوق‌العاده رأي به انحلال صندوق بدهد در همان جلسه سه نفر جهت تسويه امور صندوق انتخاب و وظايف و اختيارات آنان تعيين شده و به هيئت مديره معرفي مي‌گردد .
مادة 52: هيئت مديره موظف است كليه موجودي و دفاتر و پرونده‌ها و مهر صندوق را به اين هيئت سه نفره تحويل نمايد و آنها بايد پس از وصول مطالبات صندوق و پرداخت كليه ديون صندوق ، باقيمانده را به تناسب سهام بين اعضاء تقسيم كنند .

>>>مصوبات عمومی<<<
مادة 53: به منظور تشويق اعضاء به خوش‌حسابي به كساني كه در طول يك سال مالی اقساط وام و سهام خود را به موقع پرداخت كرده باشندجايزه‌اي از بودجه صندوق توسط هيئت مديره به ايشان به قيد قرعه اهداء مي‌شود و تعداد آنها به ازاء هر 10 نفر عضو يك جايزه خواهد بود.
تبصره 17–قرعه کشی دراولین جلسه هیئت امناءسال جدیدبوسیله گوی انجام ومقدارآن باتوجه به درآمدبعهده هیئت مدیره میباشد..
مادة 54: هزينه مجمع‌عمومي وهیئت امناء صندوق ‌اعم از كرايه سالن ، هزينه ميوه و شيريني ، پذيرايي و غيره از محل درآمد صندوق پرداخت مي‌گردد .
مادة 55: هيئت مديره مي‌تواند طبق مصوبه هيئت امناء مورخه 1378/9/26در صورت صلاحديد به بعضي از متقاضيان خارج از نوبت وام پرداخت نمايد و در اولين جلسه هيئت امناء گزارش دهد .
مادة 56: چنانچه عضوي پرداخت اقساط خود را سه ماه به تأخير بيندازد هيئت مديره مي‌تواند پس از اخطار كتبي و گذشت يك‌ماه مهلت از چك ضمانت به نحو مقتضي استفاده نمايد .
مادة 57: به منظور تشويق اعضاء به سرمايه‌گذاري در صندوق اعضاء مي‌توانند با هر 3000000 ريال سپرده اضافي در صندوق يك‌ماه نوبت خود را جلو بياورند .
ماده58: بمنظورتشويق هيئت امناءهرسالي يكبارهديه اي به آنها دادهميشود.
تبصره 18- اين هديه باتوجه به بودجه صندوق توسط هيئت مديره انتخاب وتهيه ميگردد و بکسانی که يک جلسه در سال غيبت غیرموجه داشته باشند هديه ای تعلق نميگيرد.(تشخیص موجه بودن با هیئت مدیره میباشد)
ماده 59:کسانیکه جمع بدهی آنهاکمترازمبلغ سپرده آنهاباشد میتوانندحساب خودراراکدنگهدارندودروقت فعال سازی هیئت مدیره میتواندبارعایت منافع صندوق به آنهاکمک لازم ومقدورراکرده ودراولین جلسه هیئت امناءگزارش بدهند (بصورت وام فعال سازی).
ماده 60:پیشنهادات مصوبات هرجلسه تادو جلسه بعدنبایدمطرح شود.
مادة 61: حسابدارموظف است بعداز هرجلسه هیئت امناء یا مجمع عمومی مصوبات رابه این اساسنامه اضافه کند.
مادة 62:,وام تولد بنام مادر با 34 رای تصویب شد بمبلغ30000000ریال 34 ماهه بازپرداخت شودبعد از تولد کودک بمدت یکسال میتواند تقاضا داده ودر نوبت قرار گیرد. عضوبودن مادر الزامی میباشد
تبصره 19: وام تولد به دوقلوها تا دوفرزند و شامل فرزند دوم نمی شود.
مادة 63:اعضا میتوانند هر تعداد حساب بنا بر تشخیص هیئت مدیره بنام خودداشته باشند که وام ازدواج ودانشجوئی فقط به حساب اول تعلق میگیرد

<<<حساب خیریه>>>
مادة 64: به منظور تشويق اعضاء به كار خير و كمك به افراد نيازمند شماره حساب خیریه تعيين ‌گرديد كه اعضاء صندوق مي‌توانند كمك‌هاي خود را به افراد بي‌بضاعت آبرومند به ابن حساب واريز نمايند تا تحت نظر هيئت مديره صندوق به صورت پنهاني به آنان پرداخت گردد .
ماده 65: بمنظور حمایت مالی از افراد مسئله دار خاص صندوقی بعنوان صندوق همیاری تشکیل که با حمایت مالی اعضاء به دلخواه تامین مالی میگردد و مسئول تشخیص پرداخت آن بعهده هیئت مدیره میباشد.


اين اساسنامه در 11فصل،65ماده و 19تبصره به تصويب هيئت امناء رسيده و رعايت آن جهت تمامي اعضاء صندوق اعم از جديد و قديم الزامي خواهد بود و نسخه اصلي در كامپيوتر صندوق ثبت مي‌باشد